Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Open menu

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door 123Steenhandel. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle online bestellingen van producten via de website van 123Steenhandel. Door het plaatsen van een online bestelling via de website, komt een overeenkomst tot stand tussen 123Steenhandel en de klant, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. De op de bestelling van de klant toepasselijke voorwaarden worden afzonderlijk naar de klant verstuurd bij de ontvangstbevestiging.

Inhoudsopgave
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Onze identiteit
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Het aanbod
Artikel 5 Kwaliteitsklassen en verwerkingsvoorschriften
Artikel 6 De overeenkomst
Artikel 7 Bestelling wijzigen
Artikel 8 Bestelling annuleren
Artikel 9 Levering
Artikel 10 Aanbetaling
Artikel 11 Betalingen
Artikel 12 Klachten
Artikel 13 Herroepingsrecht
Artikel 14 Uitoefening van het herroepingsrecht
Artikel 15 Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Artikel 16 Retourneren
Artikel 17 Toepasselijk recht

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. 123Steenhandel. De gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met 123Steenhandel.

3. Consument: De natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden buiten bedrijf of beroep en die een overeenkomst aangaat met 123Steenhandel.

4. Communicatietechnieken op afstand: De communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden om een overeenkomst op afstand te sluiten, zoals internet en telefoon.

5. Koop op afstand: Een koopovereenkomst die tot stand komt tussen 123Steenhandel en een consument en die wordt gesloten via een communicatiemiddel op afstand.

6. Bedenktijd: De termijn waarbinnen gebruik kan worden gemaakt van het herroepingsrecht.

7. Herroepingsrecht: De mogelijkheid om binnen veertien dagen na aankoop af te zien van de overeenkomst op afstand.

8. Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat kan worden gebruikt om informatie op te slaan.

9. Dag: Kalenderdag

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: 123Steenhandel

Handelend onder de naam/namen: 123Steenhandel

Vestigingsadres:

Goorkensweg 1 5405 BV Uden KvK-nummer: 80567886 Btw-nummer: NL003456898B62

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of offerte van 123Steenhandel en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen 123Steenhandel en de klant.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld. De voorwaarden kunnen worden geraadpleegd

3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Het aanbod bevat een omschrijving van de voornaamste kenmerken van de aangeboden producten, zoals de prijs, de kleur en de afmetingen. De foto’s bij de productomschrijving dienen ter indicatie. Voor een goed beeld van de daadwerkelijke kleur, structuur en andere kenmerken wordt door 123Steenhandel met klem geadviseerd een showlocatie te bezoeken.

2. Via de website kan een offerte worden aangevraagd. Vanaf het moment dat de offerte aan de klant wordt toegezonden, heeft deze een geldigheidsduur van 7 dagen.

3. De op de website geplaatste prijzen zijn geldig zolang deze op de website worden getoond en zolang de voorraad strekt.

4. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 5 – Kwaliteitsklassen en verwerkingsvoorschriften

1. 123Steenhandel werkt met verschillende kwaliteitsklassen: A-kwaliteit, B-kwaliteit, handelskwaliteit of gebruikte producten. De klant wordt voorafgaand aan de aankoop geïnformeerd over de voorwaarden die van toepassing zijn op de desbetreffende kwaliteitsklasse. Deze voorwaarden kunnen worden geraadpleegd.

2. Alle aankopen geschieden onder voorbehoud van voldoende voorraad.

3. Op alle kwaliteitsklassen zijn de verwerkingsvoorschriften van123Steenhandel van toepassing.

Artikel 6 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant via de website van123Steenhandel een bestelling heeft geplaatst en 123Steenhandel per e-mail een orderbevestiging aan de klant heeft verzonden.

2. Een overeenkomst die wordt gesloten naar aanleiding van een offerte, wordt definitief zodra de offerte getekend retour is gezonden daarmee komt de overeenkomst tot stand.

3. 123Steenhandel kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien 123Steenhandel op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. De inhoud van dit artikel is ook van toepassing op bestellingen en/of offertes die betrekking hebben op speciaal voor de klant te bestellen of op maat te maken producten.

Artikel 7 – Bestelling wijzigen

1. Nadat de klant een bestelling heeft geplaatst en de (aan)betaling heeft gedaan, wordt de order door 123Steenhandel in behandeling genomen en klaargezet. Als de klant de order wijzigt, moeten deze werkzaamheden (deels) ongedaan gemaakt worden en moeten nieuwe werkzaamheden worden verricht. Om die reden worden wijzigingskosten in rekening gebracht.

2. De kosten bedragen € 50,- euro voor het verlagen van producthoeveelheden, € 50,- euro voor het wijzigen van de afleverdatum en € 95,- euro voor het bijbestellen van producten die vanaf een andere locatie geleverd moeten worden. Aan het bijbestellen van producten van dezelfde locatie en het verhogen van de producthoeveelheid zijn geen kosten verbonden.

Artikel 8 – Bestelling annuleren

1. Indien de bestelling nog niet is klaargezet, kan deze kosteloos worden geannuleerd. De klant dient hiervoor het contactformulier in te vullen via de website van 123Steenhandel. 123Steenhandel crediteert het betaalde bedrag binnen 14 dagen aan de klant.

2. Indien de bestelling reeds is klaargezet, kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd. 123Steenhandel heeft in dit geval het recht annuleringskosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de werkzaamheden die reeds verricht zijn.

3. Indien de bestelling reeds aan de transporteur is overgedragen, is annulering niet meer mogelijk. De bestelling zal dan door de transporteur bij de klant worden afgeleverd.

Artikel 9 – Levering

1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering via de door 123Steenhandel ingeschakelde transporteur, of door de producten af te halen op de door 123Steenhandel vermelde locatie.

2. De door 123Steenhandel ingeschakelde transporteur levert bestellingen met een vrachtwagen met traileroplegger, met een totale lengte van 18 meter. De stenentrailers hebben een bereik van 3 meter. Dat betekent dat pallets tot 3 meter vanaf de straat geplaatst kunnen worden. Er is geen aparte kraan of heftruck aanwezig om de pallets verder van de weg te plaatsen.

3. 123Steenhandel zal zich te allen tijde inspannen om de bestelling af te leveren op het door de klant opgegeven adres. 123Steenhandel is niet gehouden te controleren of levering op het opgegeven adres mogelijk is. Als de losplaats niet bereikbaar is met een grote stenentrailer (bijvoorbeeld door een te smalle doorgang of brug), dan dient de klant dit voorafgaand aan de bestelling kenbaar te maken. Of de losplaats voldoende ruimte biedt, is ter beoordeling aan de chauffeur. Indien de chauffeur niet bij het opgegeven adres kan komen, zullen de producten zo dichtbij mogelijk worden gelost.

4. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, komt dit voor risico van de klant. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

5. De verschillende transportmethoden staan vermeld op de website. Bij ‘transport op maat’ en ‘express transport’ is de leverdatum bespreekbaar. Bij standaardtransport kan enkel een leverweek worden gekozen. Hoewel 123Steenhandel er naar streeft om alle bestellingen af te leveren binnen de aangegeven termijnen, gelden deze in geen geval als fatale termijnen. 123Steenhandel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gevolgschade en kosten die voortkomen uit een eventuele vertraagde levering.

6. Tijdens het bestelproces worden de minimale transportkosten per product getoond. Afhankelijk van de locatie, het gewicht en de keuze voor een bepaalde transportmethode, kunnen de transportkosten hoger uitvallen. Bij leveringen op de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen worden de veerkosten en toeslagen doorberekend aan de klant.

7. Voor levering aan de Waddeneilanden, België en Duitsland gelden hogere transportkosten. In het bestelproces wordt op basis van de locatie en de gekozen transportmethode kenbaar gemaakt wat de exacte transportkosten zijn.

8. Indien de producten van verschillende laadlocaties komen, kan de levering in verschillende deelleveringen plaatsvinden.

Artikel 10 – Aanbetaling

1. Na het plaatsen van een bestelling wordt de klant doorverwezen naar de betaalpagina. De klant heeft de keuze om een aanbetaling te doen van tenminste 50%, of om het totaalbedrag volledig te betalen. Het restantbedrag kan per PIN worden voldaan bij de chauffeur.

2. Indien de klant kiest voor de transportmethode ‘transport op maat’, kan de volledige betaling per PIN worden voldaan bij de chauffeur.

3. Indien de klant de bestelling afhaalt bij 123Steenhandel, kan het resterende bedrag via PIN-betaling worden voldaan op de werf van 123Steenhandel.

Artikel 11 – Betalingen

1. 123Steenhandel accepteert de volgende betaalwijzen: – iDeal – Creditcard – Betaling via overschrijving, onder vermelding van bestelnummer als betalingskenmerk De klant is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan 123Steenhandel te melden.

2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dient deze binnen een termijn van 14 dagen alsnog aan deze verplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, is de klant de wettelijke rente verschuldigd en is 123Steenhandel gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Klachten

1. De klant dient de producten bij ontvangst te controleren op zichtbare gebreken en na te gaan of het geleverde aantal overeenstemt met de order.

2. Klachten over de geleverde hoeveelheid dienen uiterlijk 48 uur na ontvangst van de order te worden ingediend via de website van 123Steenhandel. Klachten worden nooit telefonisch in behandeling genomen.

3. Klachten die via het klachtenformulier op 123Steenhandel.nl zijn ingediend worden binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord. Indien meer tijd nodig is voor de afhandeling van de klacht, stuurt 123Steenhandel binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging waarin een richttermijn voor de afhandeling wordt gegeven.

4. Klachten over zichtbare gebreken en/of geleverde producten die niet overeenstemmen met de orderbevestiging worden alleen in behandeling genomen als de producten nog niet zijn verwerkt. Als de klant er voor kiest om de producten te verwerken, dan accepteert hij de producten zoals deze zijn geleverd.

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 13 – Herroepingsrecht

1. In geval van een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd van 14 dagen. Gedurende de bedenktijd kan de consument zonder opgave van redenen de koopovereenkomst ontbinden.

  1. 2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen; of o de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of
  2. o de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
  3. 3. Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product. De verpakking mag worden geopend om het product te beoordelen. Indien de consument verder gaat dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen, dient de consument een waardevergoeding te betalen.

Artikel 14 – Uitoefening van het herroepingsrecht

1. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de bedenktermijn te melden aan 123Steenhandel. De consument kan dit doen via het door 123Steenhandel ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze (schriftelijk, per post of per e-mail).

2. Nadat de consument de in lid 1 bedoelde melding heeft gedaan, krijgt de consument van 123Steenhandel een bericht met instructies over de retourzending. De consument kan ervoor kiezen om de bestelling te laten ophalen door de vaste transporteur van 123Steenhandel. Indien de consument zelf een transporteur inschakelt, komt schade die tijdens het retourtransport wordt veroorzaakt voor risico van de consument.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en conform de door 123Steenhandel verstrekte instructies. De consument dient het product/de producten zo snel mogelijk terug te sturen, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de in lid 1 bedoelde melding.

4. De consument draagt de kosten voor de retourzending. Indien de consument gebruik wenst te maken van de vaste transporteur van 123Steenhandel, kunnen de kosten voor retourtransport worden berekend via de website van 123Steenhandel. De kosten zijn afhankelijk van de afstand en het gewicht van de producten.

5. Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die zijn verbonden aan een andere transportmethode dan standaardlevering) terug van 123Steenhandel.

6. De in lid 5 genoemde bedragen worden aan de consument terugbetaald binnen 14 dagen nadat de producten terug zijn bij 123Steenhandel of nadat de consument heeft aangetoond dat de producten zijn teruggezonden.

Artikel 15 – Uitzonderingen op het herroepingsrecht

1. Producten die in opdracht van de consument worden besteld, gepersonaliseerd of aangepast, zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht.

2. Zand is vanwege hygiënische redenen uitgezonderd van het herroepingsrecht.

Artikel 16 – Retourneren

1. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de klant dit met 123Steenhandel overeenkomt voordat het product retour wordt gezonden.

2. Tegels worden verkocht per vierkante meter en kunnen alleen per vierkante meter worden geretourneerd. Indien het product niet per vierkante meter wordt geretourneerd, kan hiervoor een waardevermindering in rekening worden gebracht. Dit geldt ook voor aangebroken of beschadigde verpakkingen.

3. Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

1. Op overeenkomsten tussen 123Steenhandel en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan 123Steenhandel – Goorkensweg 1 , 5405 BV UDEN – klantenservice@123Steenhandel.nl

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Naam/Namen consument(en)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Adres consument(en)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Datum(*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

De waardering van www.123steenhandel.nl/ bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.1/10 gebaseerd op 33 reviews.
Chat openen
Hulp nodig?
Hallo 👋,

Heeft u een vraag over dit product?